+420 731 411 945

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ  ŘÁD
FITNESS FOOD MENU

  

" Preambule „

 Reklamační řád upřesňuje postup klienta a společnosti Fitness food menu – Lucie Volfová , se sídlem: Za Plovárnou 2 , Znojmo 669 02, IČ: 760 85 571 (dále FFmenu ), v případě. že přes veškeré úsilí společnosti FFmenu o zachování vysoké kvality nabízeného zboži, vznikne na straně klienta oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti zavady dodaného zboží.

 

I. Prevence

Klient před závazným vybráním nabízeného zboží včetně jeho dodávky, vezme zejména v úvahu účelnost jím závazně objednávaného zboží, výši úplaty (ceny) zboži, a podrobně se seznámí se závaznými smluvními podmínkami FFmenu. Po celou dobu užívání dodaného zboží, je nutné, aby klient věnoval dostatečnou pozornost základnínl pravidlům uživání tohoto zboží zveřejněný  na ,,vebové prezentaci clodavatele – www.ffmenu.cz,  Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepřiznivě ovlivňující plnou trvanlivost zboží, ako např.: uskladněni a ohřev, užívání zboží apod.

 

II. Základní podmínky

 Reklamace zboží : Vyskytne-li se u dodaného zboží  v záruční době vada. má klient právo tuto vadu reklamovat. Vadou dodaného zboží se rozumí změna (vlastnosti) zboží. jejíž příčinou je použiti nevhodných nebo nekvalitních surovin zníchž je zboží vyrobeno (připraveno), obalového materiálu zboží prošlá expirační doba (minirnální doba trvanlivosti) zboží ke dni jeho dodání klierrtovi. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záručni doby, v důsledku jeho nesprávrrého používání, nedostatečnélro nebo nevhodného skladování či ohřevu, jeho částečné či úplné spotřebování, v důsledku přirozených změn materiálú z nichž je zboží vyrobeno,v důsledku jakéhokoliv znehodnocení klientem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. Za vadu dodaného zboži nelze současně považovat i tzv. subjektivní nechutnost (nepoživatelnost) zboží, pakliže toto vykazuje standardní známky poživatelnosti. jaké má zboži :rnít v případě jeho řádného užití, spotřeby. Uplatní-li klient právo z odpovědnosti za vady dodaného zboží. řádným, zptůsobem je společnost, FFmenu povinna oprávnění reklamace rozhodnout ve lhůtě do 10 pracovních dní. Do této doby se však nezapočítává doba, potřebná k případnému odbormému posouzení vady. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované dodané zboží kompletní a součastně je-li prokázán nákup reklamovaného zboži, u společnosti FFmenu Reklamace. včetně odstranění vady znamená výměna reklamovaného zboží, které bude klientovi dodáno po posledním dnu programu.

 

III. Místo a způsob uplatnění reklamace

Zboží: Klient musí uplatnit reklamaci písemně v provozovně společnosti FFmenu s poznámkou reklamace zboži. Písemném oznámeni musí klient dostatečně určitě popsat rozhodné skutečnosti, na základé nichž reklamací zboží uplatňuje. Současně je klient povinen dostatečně prokázat existenci okolností, opravňujících jej k důvodné reklamaci dodaného zboži. Společnost FFmenu je povinna písemně potvrdit klientovi, kdy právo z odpovědnosti za vady zboži uplatnil, údaj o způsobu řešení reklamace a o době jejího trvání. Jakmile klient uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboži je tímto projevem vazán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se písemně nedohodne s FFmenu jnak.

 

 IV. Lhůty pro uplatnění reklamace zboží

Právo z odpovědnosti za vady zboži musi být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada zboži vyskytla. Případné prodlení při pokračujícím užívaní zboži může byt důvodem odmítnutí reklamace. Záručni ďoba zbožíje 24 hodin a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Je-li však na prodávaném zboži tj. na jeho obalu popř. příbalovém letáku, vztahujícim se k prodávanému (dodávanému) zboži, vyznačena lhůta k použíti zboží, skončí záračni doba upllmutím této lhůty. Pokud je výsledkem reklamačního řízeni výměna reklamovaného zboži, začne běžet záručni doba znovu od převzeti nového zboži.

 

 V. Blžší specifikace pojmu zboží a vada zboží

Za zboží je považován každý denni set pěti jídel, tj. připravených nutričně ,vyvážených pěti pokrmů, určených k okamžité konzumaci v souladu s podmínkami programu FFmenu. Za vadu zboží se zejména považuje nedostatečná, avšak FFmenu garantovan{ hmotnost (gramáž). Tolerované odchylky jsou 500 kJ energetické hodnoty na 1 pokrm . Neúplnost (nekompletnost) denního setu pěti jídel a takovýto stav denního setu pěti jídel, který odporuje obecně závazným právním předpisům na úseku ochrany spoťebitele a hygieny, jakož i hygienic§im normám. Jde-li o vadu zboži, která brání tomu, aby zboží bylo řádně uživáno jako zboží bez vady má klient právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné

 

 VI. závěrečná ustanovení

Reklamační řácl byl vypracován ve smyslu  zákona č. 40l1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č.634l1992 Sb.. o ochraně spotřebitele, v platném zněni, jakož i dalších obecně závazných, právních předpisů. Společnost FFmenu, je oprávněna tento reklamační řád kdykoliv ,dle svého uvážení, avšak v souladu s obecně závaznými právními předpisy, měnit či doplňovat. Práva a povinnosti FFmenu a klienta se však řídí zněním reklamačního řádu platného v okamžiku řádného uplatnění reklanlace zboží klientem.